DOŁĄCZ DO
NASZEGO ZESPOŁU!

KIM JESTEŚMY I NA CO MOŻESZ LICZYĆ

ZAUFAJ NAJLEPSZYM

Grupa Auto Wimar to stabilna, szybko rozwijająca się firma. Mamy już 30 lat doświadczenia w branży Automotive z marka SKODA. Szukamy osób, które pasjonują się motoryzacją, lubią wyzwania i chciałyby dołączyć do naszego zespołu. Gwarantujemy stabilne zatrudnienie w nowoczesnej firmie z tradycjami. Zapewniamy atrakcyjną prace w stale rozwijającym się zespole. Jesteśmy otwarci na nowe osoby, które chcą związać się z naszą marką, rozwijać swoje umiejętności i piąć się po szczeblach kariery.
Jeśli Chcesz do nas dołączyć złóż swoje CV. Zaznacz, która lokalizacja byłaby dla Ciebie optymalizacja.

NA JAKIE STANOWISKA REKRUTUJEMY?

ELEKTROMECHANIK

KONSULTANT CALL CENTER

RECEPCJONISTKA

RECEPCJONISTKA SERWISU

CO OFERUJEMY?

Prace w renomowanej firmie z 30 letnim doświadczeniem

UMOWĘ
O PRACĘ

SZKOLENIA
SPECJALISTYCZNE

Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności oraz osiągnięć

JUŻ TERAZ WYŚLIJ
SWOJĄ APLIKACJĘ!

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

Powyższa zgoda jest dobrowolna. Można ją wycofać w każdej chwili pisząc na adres IOD@auto-wimar.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

Współadministratorami danych, na podstawie umowy o współadministrowaniu są: Auto Wimar Sp. z o. o. sp. k., ul. Modlińska 224, 03-119 Warszawa; adres e-mail: cc@auto-wimar.pl oraz Auto Wimar Centrum Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 249 B, 05-816 Warszawa; adres e-mail: cc@auto-wimar.pl Wyżej wmienione Spółki powołały Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować za pomocą e-mail IOD@auto-wimar.pl lub pisząc na adres Spółek z dopiskiem „dla Inspektora Ochrony Danych”. Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych, w tym sprawy w zakresie realizacji własnych praw dotyczących danych osobowych, opisanych poniżej.

Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w następujących celach: 

● oceny kwalifikacji kandydata i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które kandydat aplikuje oraz wybrania odpowiedniego kandydata do pracy w Spółce w ramach bieżącego procesu rekrutacji, 

● wybrania odpowiedniego kandydata do pracy w ramach przyszłych procesów rekrutacyjnych – o ile została wyrażona przez kandydata zgoda w tym zakresie.

W przypadku, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę, dane osobowe kandydatów są przetwarzane w powyższych celach na podstawie:

● art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w zakresie danych osobowych wskazanych w art. 22(1) § 1 kodeksu pracy (imię lub imiona, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce, 

● art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w związku z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – w zakresie danych o niepełnosprawności (w przypadku, gdy kandydat poda takie dane w dokumentach aplikacyjnych z własnej inicjatywy) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Spółkę lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, 

● art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w zakresie danych osobowych zebranych podczas rozmowy rekrutacyjnej oraz wyników ewentualnych testów kwalifikacyjnych – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, polegających na weryfikacji kwalifikacji i umiejętności kandydatów do pracy w celu wybrania odpowiedniej osoby na stanowisko, na które jest prowadzona rekrutacja, 

● art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnej zgody kandydata – w zakresie danych podanych przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych, innych niż dane wskazane w art. 22(1) § 1 kodeksu pracy oraz dane o niepełnosprawności; 

● art. 6 ust. 1 lit a) RODO i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnej zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych – w odniesieniu do wszystkich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przesłanych przez kandydata.

W przypadku, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna, dane osobowe kandydatów są przetwarzane w powyższych celach na podstawie: 

● art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w zakresie danych niezbędnych do oceny kompetencji i kwalifikacji kandydata (imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), gdyż przetwarzanie tych danych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

● jeśli kandydat zamieści w dokumentach aplikacyjnych z własnej inicjatywy dane dotyczące zdrowia lub inne dane szczególnych kategorii – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. na podstawie zgody kandydata; 

● w zakresie innych danych osobowych niż wskazane powyżej, a zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie udzielonej przez kandydata zgody;

● art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w zakresie danych osobowych zebranych podczas rozmowy rekrutacyjnej oraz wyników ewentualnych testów kwalifikacyjnych – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, polegających na weryfikacji kwalifikacji i umiejętności kandydatów do współpracy w celu wybrania odpowiedniej osoby na stanowisko, na które jest prowadzona rekrutacja; 

● art. 6 ust. 1 lit a) RODO oraz ewentualnie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnej zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych – w odniesieniu do wszystkich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przesłanych przez kandydata.

Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące od zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, dane będą przechowywane do momentu jej odwołania, jednak nie dłużej niż jeden rok.

Odbiorcami danych są podmioty udzielające wsparcia Spółkom na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, np.: podmioty wspierające Spółki w procesach rekrutacyjnych, podmiot świadczący usługi IT, w tym dostarczenie poczty elektronicznej, podmioty świadczące usługi prawne lub administracyjne oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Przysługują Ci następujące prawa: 

▪ prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),

▪ prawo sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO), 

▪ prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),

▪ prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO),

▪ prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),

▪ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki (art. 21 RODO),

▪ w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Ci prawo do cofnięcia udzielonych zgód w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez IOD@auto-wimar.pl.

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

▪ listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

▪ przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w procesie rekrutacyjnym.